#visa_v

  1. Visa thương mại và thẻ tạm chú thương mại: Khác biệt quan trọng Visa có nhiều đặc điểm quan trọng trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhập cảnh. Nó xác định mục đích lưu trú, thời hạn, quyền hạn và giới hạn của người nước ngoài, và đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát di