#productregistrationandlabeling

  1. Các trường hợp thường gặp trong công bố sản phẩm Cuối cùng, bạn cần đăng ký sản phẩm và nhãn sản phẩm với cơ quan quản lý thực phẩm của quốc gia đích đến. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm đã được công bố và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng. Xem thêm: #Lu ật