#mrfantasy

  1. "Mr. Fantasy" by Traffic released this day in 1967. #Traffic #MrFantasy #VintageVinyl