Post - Abbas Palash (@palash)

AP

Abbas Palash

@palash

هر چه گویم خویش را شرح و بیان

چون به خود آیم خجل باشم از آن

0 Posts

    You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.