Valet i Taiwan var en seger mot Kinas påtryckningar.

Därmed också en seger för själva demokratin.

Min kommentar i DN:

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.