Yêu cầu trong việc thiết kế card visit

Thông tin cơ bản: Bao gồm tên của bạn hoặc tên doanh nghiệp, chức vụ, địa chỉ công ty hoặc địa chỉ cá nhân, số điện thoại, địa chỉ email và trang web nếu có.

Độ phân giải hình ảnh: Đảm bảo hình ảnh và logo sử dụng trong card visit có độ phân g

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.