Cách bật hoặc tắt BitLocker bằng TPM trong Windows 11

Windows BitLocker đã trở thành giải pháp giúp người dùng Windows mã hóa và bảo mật dữ liệu ( dịch vụ phục hồi dữ liệu máy tính ) của mình.

Sau đây là cách bật và tắt BitLocker bằng TPM trong Windows 11

Kích hoạt và vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 7, Windows 8, Windows 10 và Wi

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.